Algemene Voorwaarden  

Algemene Voorwaarden Mbprojects

 

Van toepassing op alle opdrachten van MBPROJECTS gevestigd te Leidschendam.

 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1 Opdrachtgever.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: degene die aan MBPROJECTS, verder te noemen; “MBPROJECTS” werkzaamheden opdraagt, MBPROJECTS verzoekt een offerte uit te brengen en/of een applicatie te vervaardigen en/of webdesign te hand te nemen en/of te marketingadvies uit te brengen.

 

1.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en MBPROJECTS gesloten overeenkomsten. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.

 

1.3 Toepasselijkheid met betrekking tot derden.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MBPROJECTS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

1.4 Vindplaats van de voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn via de website van MBPROJECTS te raadplagen en zullen op eerste verzoek door MBPROJECTS verstrekt worden..

 

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST, OFFERTE EN BEVESTIGING

2.1 Offerte.

De door MBPROJECTS gemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.

 

2.2 Schriftelijke bevestiging.

MBPROJECTS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee schriftelijk instemt dat MBPROJECTS een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden MBPROJECTS eerst nadat deze schriftelijk door MBPROJECTS zijn bevestigd. Schriftelijke bevestiging is mogelijk per email.

 

2.3 Wijziging aanbieding.

Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden MBPROJECTS alleen, indien deze door MBPROJECTS schriftelijk zijn bevestigd.

 

2.4 Doorberekenen van onvoorziene kosten.

De opgegeven prijs is gebaseerd op de inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer een van deze niet voorzienbare kostprijsbestanddelen na de aanbieding, maar voor de levering wordt verhoogd, heeft MBPROJECTS het recht die verhogingen naar redelijkheid door te berekenen, nadat MBPROJECTS van deze prijsverhoging vooraf schriftelijk melding gemaakt heeft.

 

2.5 Omzetbelasting.

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

 

2.6 Meerdere adviseurs.

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan MBPROJECTS wenst te verstrekken, dient hij MBPROJECTS hiervan, onder vermelding van de namen van de andere adviseurs/adviesbureaus, op de hoogte te stellen. Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een andere adviseur/adviesbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke adviseur of welk adviesbureau dit is geweest.

 

ARTIKEL 3. DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Uitvoeren opdracht

MBPROJECTS zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en tijdig uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste eer en geweten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal MBPROJECTS de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

 

3.2 Werkzaamheden door derden.

Indien en voor zover dit voor een goede uitvoering van de opdracht vereist is, heeft MBPROJECTS het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, nadat MBPROJECTS van het voornemen daartoe vooraf schriftelijk melding gemaakt heeft.

 

3.3 Verstrekken van gegevens.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MBPROJECTS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MBPROJECTS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MBPROJECTS zijn verstrekt, heeft MBPROJECTS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

3.4 Aanvraag offertes toeleveranciers.

Indien MBPROJECTS op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan MBPROJECTS namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

 

3.5 Goedkeuring tussenresultaten.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan MBPROJECTS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. MBPROJECTS is alsdan voorts gerechtigd tussentijds een pro rata deel van de overeengekomen prijs en de reeds verschenen kosten in rekening te brengen.

 

3.7 Termijn van levering.

Een door MBPROJECTS opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. MBPROJECTS is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat opdrachtgever bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MBPROJECTS zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 

3.8 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen.

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren nimmer tot de opdracht van MBPROJECTS.

 

3.9 Klachten.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever op de eerste werkdag na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan MBPROJECTS.

 

3.10 Verzendkosten.

Ingeval MBPROJECTS (onderdelen/gedeelten van) het product naar de opdrachtgever op welke wijze dan ook verzendt, mede begrepen – maar niet beperkt tot – toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

3.11 Wijziging van de opdracht.

Indien een opdrachtgever wijziging wenst in de uitvoering van een verstrekte opdracht, is MBPROJECTS tot uitvoering hiervan verplicht, indien dit redelijkerwijs mogelijk is. In dat geval is de opdrachtgever verplicht aan MBPROJECTS de reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de opdrachtgever in haar definitieve vorm nodeloos zijn gemaakt, te vergoeden.

 

ARTIKEL 4. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN.

4.1 Onderzoek naar het bestaan van rechten.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

4.2 Naamsvermelding.

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is MBPROJECTS steeds gerechtigd haar naam op of bij het werk te vermelden of te laten verwijderen. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van MBPROJECTS in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

4.3 Eigendom bij MBPROJECTS.

De in het kader van de opdracht door MBPROJECTS tot stand gebrachte werkbeschrijvingen, applicaties, webdesign, schetsen, andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van MBPROJECTS, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

ARTIKEL 5. GEBRUIK EN LICENTIE

5.1 Wijzigingen.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder (schriftelijke) toestemming van MBPROJECTS veranderingen en aanpassingen in files, bestanden en media van de opdracht door derden te laten verrichten.

 

5.2 Eigen promotie.

MBPROJECTS heeft de vrijheid om het webdesign te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

 

ARTIKEL 6. HONORARIUM

6.1 Honorarium en bijkomende kosten.

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die MBPROJECTS voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking.

 

6.2 Honorarium voor meerwerk

Indien MBPROJECTS door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijk door MBPROJECTS gehanteerde honorarium tarieven.

 

ARTIKEL 7. BETALING

7.1 Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 21 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, onverminderd het recht het eisen van onmiddellijke en volledige betaling. Alle door MBPROJECTS gemaakte kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 500,=.

 

7.2 Periodieke betalingen.

MBPROJECTS heeft het recht zijn honorarium maandelijks of bij de tussentijdse oplevering van resultaten in rekening te brengen, zulks voor reeds verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

 

7.3 Geen korting of compensatie.

De opdrachtgever verricht de aan MBPROJECTS verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie.

 

7.4 Vervallen licentie.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

 

7.5 Vorderingen bij faillissement.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van MBPROJECTS en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens MBPROJECTS onmiddellijk volledig opeisbaar zijn.

 

7.6 Strekking van gedane betalingen.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats voor afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats voor afdoening van opeisbare facturen die het langst open staan.

 

ARTIKEL 8. OPZEGGING EN ONTBINDING OVEREENKOMST

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever.

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

 

8.2 Ontbinding overeenkomst door MBPROJECTS.

Indien de overeenkomst door MBPROJECTS wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan MBPROJECTS redelijkerwijs niet meer gevorderd kan worden de opdracht af te ronden, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

 

8.3 Schadevergoeding.

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door MBPROJECTS op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 

8.4 Faillissement.

Zowel MBPROJECTS als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.

 

8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging.

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde webdesign te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

 

8.6 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van MBPROJECTS bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

 

8.7 Herroepen van de aanbieding.

Voor zover de opdrachtgever aanbiedingen volledig en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, kan de opdrachtnemer die herroepen binnen een periode van twee werkdagen na aanvaarding. Deze herroeping dient schriftelijk te gebeuren.

 

8.8 Overdracht aan derden.

De opdrachtnemer noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

 

ARTIKEL 9. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

9.1 Auteursrechthebbende.

MBPROJECTS garandeert dat het geleverde door of namens haar is ontworpen en dat zij, indien er auteursrecht op het webdesign rust, geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 

9.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik webdesign.

De opdrachtgever vrijwaart MBPROJECTS of door MBPROJECTS bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

 

9.3 Verstrekte materialen en gegevens.

De opdrachtgever vrijwaart MBPROJECTS voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Aansprakelijkheid.

MBPROJECTS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld. b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. c. fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden. d. gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers. e. fouten in het webdesign, of de tekst of gegevens of de applicatie, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben. f. fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan MBPROJECTS. g. schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens(bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door de opdrachtnemer geleverde.

 

10.2 Beperking aansprakelijkheid

Indien MBPROJECTS aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: a. de aansprakelijkheid van MBPROJECTS, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. b. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MBPROJECTS beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. c. in afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. d. de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MBPROJECTS of haar ondergeschikten. e. MBPROJECTS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

10.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

 

10.5 Bewaarplicht.

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch MBPROJECTS jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten. Zaken die aan MBPROJECTS toebehoren zullen bij het voltooien van de overeenkomst aan MBPROJECTS gerestitueerd moeten worden. Gegevens die na het voltooien van de opdracht nog bij MBPROJECTS opgevraagd worden zullen tegen een vergoeding van minimaal € 30,= per aanvraag verstrekt worden.

 

10.6 Garantie.

MBPROJECTS verleent geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot haar diensten, goederen of opgeleverde zaken.

 

10.7 Aanspraken van derden.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten en/of (onderdelen/ gedeelten van) producten en resultaten.

 

ARTIKEL 11. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

11.1 Wijzigen en aanvullen.

MBPROJECTS behoudt het recht deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Van deze wijzigingen zal MBPROJECTS het voornemen vooraf schriftelijk bekend maken aan aanstaande opdrachtgevers

 

11.2 Reeds gesloten overeenkomsten.

Wijzigingen gelden slechts ten aanzien van nieuwe nog te sluiten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

 

11.3 Recht op ontbinding.

Indien de aanstaande opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de onderhandelingen zonder verdere formaliteiten op te schorten

 

ARTIKEL 12. OVERIGE BEPALINGEN

12.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met MBPROJECTS gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

 

12.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

 

12.3 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen MBPROJECTS en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen MBPROJECTS en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar MBPROJECTS is gevestigd.

 

Mbprojects

Gravin J. van Stolberglaan 259

2263 AN Leidschendam

T      06-37552253

E      info@mbprojects.nl

W     www.mbprojects.nl

KvK   27353135